Kerkbijdrage en Anbi

Onze parochie de Graankorrel moet in eigen financiën voorzien. Samen met andere kerken wordt elk jaar in januari de Actie Kerkbalans georganiseerd. Daarbij wordt van de parochianen gevraagd om een vaste jaarlijkse bijdrage, en/of om een éénmalige bijdrage. Dit is niet vrijblijvend. Men kan geen deel uitmaken van een gemeenschap zonder daarvoor ook enige financiële verantwoordelijkheid te dragen. Er wordt dus van elke parochiaan jaarlijks een bijdrage verwacht in een of andere vorm. Velen hebben zelfs al een automatische overschrijving vanaf hun bankrekening verzorgd. Anderen maken gebruik van een incassomachtiging aan de parochie. En weer anderen geven royaal in de collecteschaal of maken zelf op gezette tijden geld over naar hun parochie.

De inkomsten van de parochie zijn dus vooral afkomstig van de parochianen. Toediening van Heilige Sacramenten en acties van parochianen leveren ook inkomsten op. Verder zorgt het verhuren van (kerk- of vergader)-ruimte voor inkomsten. Andere parochies hebben bezittingen die geld opbrengen, die hebben wij niet, omdat we een jonge parochie zijn.

De uitgaven van de parochie bestaan uit de salariskosten voor de pastores, de kosten van het gebouw (onderhoud, schoonmaak), de liturgische kosten (miswijn, kaarsen), kantoorkosten (kopieerpapier, computer), en organisatiekosten (afdracht aan het bisdom, het parochieblad Saamhorig). Al vele jaren zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten, dat is een zorgelijke situatie.

Gaarne verzoeken wij u om het volgende rekeningnummer van onze
parochie, NL89 INGB 0004 9445 45, niet meer te gebruiken om uw
gift/bijdrage te storten. Daarom verzoeken wij u om uw bijdragen/giften voortaan te storten op Bankrekeningnummer
t.n.v. RK parochie De Graankorrel: NL88 INGB 000 493 2244.
Een periodieke overschrijving kunt u zelf met uw bank regelen, of als u internetbankiert zelf instellen. De afschrijvingen zijn genoeg bewijs voor de belasting, giften zijn aftrekbaar bij meer dan 1% van uw verzamelinkomen op jaarbasis.

Wij zijn een ANBI-instelling. https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA599

Onder aan deze pagina ziet u de barometer standen van de Kerkbijdrage en  Collecte


Olimometer 2.52  Olimometer 2.52 Olimometer 2.52