Goede doelen

Binnen de parochie: Diaconie of Parochiële Caritas Instelling (PCI)
De diaconie “PCI de Graankorrel” bestaat al zolang de parochie bestaat. Ze houdt zich bezig met hulpverlening aan individuele bewoners binnen het gebied van parochie de Graankorrel, die om uiteenlopende redenen tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Dit kan gaan om financiële ondersteuning, maar ook om adviezen op het gebied van budgetbeheer en natuurlijk ook ziekenbezoek. Daarnaast ondersteunen we het oecumenisch centrum Stap Verder, het Jeannette Noëlhuis en andere kerkelijke hulpverleningsorganisaties binnen onze parochiegrenzen.

Diaconie – Caritas. Deze twee termen lopen door elkaar heen, terwijl ze elkaar niet of nauwelijks ontlopen. Diaconie is het woord dat ook in de protestantse kerken gebruikt wordt. De katholieke kerken in Nederland hebben dit woord in de laatste veertig jaar eveneens gebruikt. De laatste jaren is er echter een tendens terug te keren naar het woord ‘caritas’. Het is een keuze tussen een goede aansluiting met de protestantse zusters en broeders, of de aansluiting bij de mondiale ‘caritas’- beweging van de katholieke kerk. Het rode caritas logo is een internationaal logo en is op die manier over heel de wereld te vinden. Vandaar deze keuze. Wilt U deel uit maken van deze groep of meer informatie, neem dan contact op met Berry Berkelmans, tel. 020-6967133. Uw financiële steun is van harte welkom: t.n.v. diaconie De Graankorrel, NL65 INGB 000 236 6038

Buiten de parochie: MOV-groep
De letters staan voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Namens de parochiegemeenschap van de Graankorrel stellen de leden van de MOV zich als doel onze missionaire opdracht aandacht te geven, maar ook om de ‘Social Gospel’ door ontwikkelingsprojecten te bevorderen. Daarnaast zijn Vredesvraagstukken met haar activiteiten een duidelijke opdracht. Onze groep bestaat uit 5 actieve leden. Samen denken we na hoe we aandacht en bewustwording met acties in onze parochie en daarbuiten, voor de minderbedeelde mensen elders op de wereld kunnen bevorderen. De meeste acties zijn door de landelijke kerkelijke organisaties aangedragen en enigszins uitgewerkt. Tijdens onze drie-maandelijkse vergaderingen bespreken en evalueren we programma’s, liturgische vieringen, fondswerving, etc. De belangrijkste jaarlijkse activiteiten zijn de Vastenactie, de Vredesweek en de Adventsactie. De vastenactie wordt door parochianen goed gesteund en brengt jaarlijks ruim 2000 euro’s op voor duidelijk gekozen projecten. Voor de Vredesweek en de Adventsactie werken we samen met andere kerken, vooral de PGZO, in Amsterdam Zuidoost. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de MOV-groep van onze parochie, Nanda Rietmeijer w.j.mrietmeijer@planet.nl of met de voorzitter Wim Hilderink wilhelm2@xs4all.nl