Sacramenten

Het Doopsel voor kinderen
Het doopsel is het eerste sacrament dat je in de katholieke kerk kunt ontvangen. Als u een kind wilt laten dopen neemt u contact op met het parochiecentrum. Daar hoort u over de gang van zaken rond de doop, en er wordt een afspraak voor u gemaakt met de doop-coördinator deze  bespreekt met u wat er van de ouders verwacht wordt, wanneer er gelegenheid is om uw kind te laten dopen, en over de kosten en de voorbereidingstijd. Vóór het dopen zijn er twee doopvoorbereidingsavonden voor ouders en peter of meter.
De doopvieringen zelf zijn voor maximaal drie dopelingen tegelijk tijdens een zondagsviering. Zijn er meer dopelingen, dan wordt een aparte doopviering georganiseerd op zaterdagmiddag. Aanmelden via het parochiecentrum: pardegraankorrel@hetnet.nl

Volwassenendoop
Volwassenen die zich willen laten dopen volgen een eigen voorbereidingstraject.
Ieder jaar kiezen in Nederland vele volwassenen ervoor om katholiek te worden. Toetreding tot de rooms-katholieke gemeenschap wordt officieel bekrachtigd door de initiatiesacramenten: het doopsel en het vormsel, en het ontvangen van de eerste heilige communie. Als iemand gedoopt wil worden, moet hij of zij in Jezus geloven want bij het doopsel wordt gevraagd dit geloof openlijk te belijden. Volwassenen die katholiek willen worden, dienen hiertoe een voorbereidingstraject te volgen. Het traject, ook wel catechumenaat genoemd, is verspreid over ongeveer 6 maanden. We beginnen voor de Adventstijd en gaan door tot na Pinksteren. Uitgangspunt van de initiatiecatechese is steeds de individuele levensweg van iedere geloofsleerling. In het vormingstraject hebben wij daarom alle bijzondere vieringen opgenomen en wij vragen de geloofsleerling met nadruk deze vieringen bij te wonen om zo te bouwen aan een persoonlijke relatie met Christus. De catechese wordt aangeboden door de parochie De Graankorrel en vindt plaats in kerkcentrum De Drie Stromen te Reigersbos. De viering waarbij de geloofsleerling de initiatiesacramenten zal ontvangen is in de Paasnacht. Opgave voor eind oktober door middel van een mail naar het parochiecentrum pardegraankorrel@hetnet.nl 

De Eerste Heilige Communie
Met 8 jaar kunnen kinderen hun Eerste Heilige Communie doen. Het sacrament van de Eucharistie, de Communie, is na de doop het tweede sacrament. Vanaf de maand september kunnen kinderen bij het parochiecentrum worden aangemeld voor de Eerste Heilige Communie 2020, die dan het volgende jaar op Tweede Paasdag wordt gevierd. Wij bereiden de kinderen voor de Eerste Heilige Communie 16 weken lang voor. De voorbereidingen beginnen op de eerste zondag van de Advent, begin december. In de lessen hebben wij het onder andere over het scheppingsverhaal, het verhaal van Noah, het kerstverhaal, over Johannes de Doper, en nog veel meer verhalen uit de Bijbel. En we leggen de kinderen uit hoe wij de Eucharistie vieren. De voorbereiding is op zondagochtenden, gedeeltelijk tijdens de vieringen in de kerk. Vanaf 2019 – 2020 is zowel de voorbereiding als het feest zelf altijd in De Drie Stromen. Meer informatie, ook over de kosten, kunt u als ouders verkrijgen tijdens de eerste ouderavond in november. Opgeven en informatie via het parochiecentrum, 06 58785614 of pardegraankorrel@hetnet.nl

Het Heilig Vormsel
Vanaf ongeveer twaalf jaar is het mogelijk om het Heilig Vormsel te ontvangen. Het vormsel is een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Samen met het doopsel en de eucharistie vormt het sacrament van het vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten van de Katholieke Kerk. De geestelijke vorming en catechetische voorbereiding van het kind op het sacrament van het vormsel start in januari van elk nieuw jaar. Tijdens de vormingsperiode gaan we op ontdekkingstocht naar plaatsen van ons levendige geloof; we lezen samen Bijbelverhalen als een richtingaanwijzer voor het leven, we gaan naar enkele bijzondere vieringen in andere kerken zoals de Chrismawijding in de Kathedraal van Haarlem.
De laatste jaren worden zowel de voorbereidingen als het vormsel zelf georganiseerd samen met de parochie van de H. Urbanus in Duivendrecht. De vormselviering is meestal op Tweede Pinksterdag, om beurten in één van beide parochies. Aan het Heilig Vormsel en de voorbereidingen daarvoor zijn kosten verbonden. Is uw kind 12 jaar en/of brugklas leerling en wilt u uw kind opgeven? Dat kan bij het parochiecentrum van de Graankorrel: pardegraankorrel@hetnet.nl
Ook volwassenen die wel gedoopt zijn, maar nog niet gevormd, kunnen zich aanmelden.

Het sacrament van het huwelijk
In onze parochie kan men een kerkelijk huwelijk laten inzegenen. Daarvoor kan contact opgenomen worden met een van de pastores. Voor een kerkelijk huwelijk moeten beide partners Rooms-Katholiek zijn. Is dat voor één van beiden niet het geval, dan is een dispensatie nodig van de Bisschop. De pastor kan u daarover informeren. Er zijn diverse voorbereidingsafspraken nodig voor een kerkelijke huwelijksviering, dat gaat in overleg. Ook zijn er kosten aan verbonden. Een van onze parochiekoren is het Rouw- en trouwkoor, dat zich heeft gespecialiseerd in liederen die mooi zijn tijdens huwelijksvieringen of bij een uitvaart. Ook staan de leden van dit koor altijd klaar om te zingen tijdens vieringen op doordeweekse dagen. Daarmee kan uw huwelijksplechtigheid een extra feestelijk tintje krijgen. Voor meer informatie: Pater Yan Asa SVD, telefoonnummer 0622165897, emailadres: yansen_2006@yahoo.com

De ziekenzalving
Het is altijd mogelijk om een ziekenzalving bij u thuis of in het ziekenhuis te ontvangen. Dit sacrament wordt doorgaans toegediend aan mensen die ernstig ziek zijn. Door het ontvangen van de ziekenzalving wordt de aandacht gevestigd op de eindigheid van het leven. Het ontvangen van de ziekenzalving kan een groot gevoel van bevrijding en rust geven.
Het is ook mogelijk om na een overlijden vanuit onze kerkgebouwen een Uitvaartviering te verzorgen. Dit wordt geregeld door de nabestaanden in overleg met een van de pastores. Daarvoor kan contact worden opgenomen met Pater Yan Asa SVD, telefonisch bereikbaar 06-22165897 of per mail via yansen_2006@yahoo.com

Andere sacramenten
Boete en verzoening
U kunt altijd aan één van de pastores vragen of u een biecht zou kunnen uitspreken. U kunt daarvoor een afspraak maken of naar het spreekuur komen. Een echte biecht wordt afgenomen door een priester. Met een diaken kunt u wel een gesprek hebben over wat u dwars zit, waar u spijt van heeft, maar de diaken kan alleen met u bidden om vergeving. Alleen een gewijde priester kan de absolutie geven en verklaart daarmee namens de kerk dat de zonden vergeven zijn.

Priesterwijding
Het zevende en tevens laatste sacrament binnen de katholieke kerk is de Priesterwijding. Bij dit sacrament maakt een geestelijke de bewuste keuze om ongehuwd door het leven te gaan, om zichzelf geheel in dienst te kunnen stellen van God en de kerk. De priester is een voorganger in de katholieke kerk, net als diakens en pastoraal werkers, en werkt ook binnen ziekenhuizen en zorginstellingen. Een priester is bevoegd om te preken en sacramenten toe te dienen. Hij kiest er voor om zijn leven in dienst te stellen van God en de Priesterwijding is dan ook onuitwisbaar.