Diocesaan verslag bisschoppensynode

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam publi­ceert vrij­dag 3 juni het Synodeverslag_Bisdom_Haarlem-Amsterdam van de raadple­ging voor de bis­schop­pen­synode. Daarin staat wat er in het bisdom is gebeurd, met wie er is ge­spro­ken en wat daar­van de uit­kom­sten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

Paus Fran­cis­cus hoopt dat met deze synode, die in ver­schil­lende fases plaats­vindt, de Heilige Geest zal spreken in de Kerk. Met Pink­ste­ren viert de Kerk de uitstor­ting van de Heilige Geest en het gebed voor de synode begint met de bede: ‘Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij bijeen­ko­men in uw naam’.

Mgr. Hendriks en de andere Neder­landse bis­schop­pen hebben er daarom voor gekozen om vlak vóór het hoog­feest van Pink­ste­ren de ver­slagen met alle betrok­ke­nen in het bisdom te delen. De uit­kom­sten van de dio­ce­sane fase van de synode wor­den ver­werkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Alge­meen Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome wordt gestuurd.