Home

In memoriam Maurits de Adelhart Toorop.
Maurits werd geboren in 1939 in het toenmalige Nederlands-Indië als zoon van Dirk en Sophie de Adelhart Toorop.
Begin 60’er jaren trouwde hij met zijn geliefde Ans en samen kregen ze 2 zoons en 2 dochters. Vanaf het moment dat Maurits in Gaasperdam kwam wonen, -zo’n 40 jaar geleden- werd hij ook actief in Parochie de Graankorrel. Na zijn pensionering namen zijn vrijwilligersactiviteiten alleen maar toe. In onze parochie was hij op een groot aantal terreinen actief, vaak ook in bestuurlijke functies. We noemen daarbij het wijkbestuur, de ouderenbond, Assistent in de vieringen, collectant, penningmeester van de diaconie etc. Maurits was een altijd beminnelijke man, die niet de confrontatie zocht, maar feilloos wegen wist aan te boren om samen tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen. Het verlies van zijn geliefde Ans in 2016 viel hem zwaar, maar al snel zette hij zich weer in voor de bij hem zo geliefde gemeenschap. Altijd toonde hij belangstelling voor het lief en leed van de ander. Tot het laatst toe stond hij ook midden in die gemeenschap als een baken, waar je altijd bij terecht kon, als je in de misère zat. We zullen hem ongelooflijk missen en we zijn dankbaar dat we hem in ons midden mochten hebben.
Maurits, tot ziens daarboven.

Allerzielen
Voor bijwonen van de viering van Allerzielen, maandag 2 november om 19:00 uur plaatsvindt, dient men ook een plaats te reserveren.

Hartelijk Welkom Pater James
Pater James is vanuit India teruggekeerd naar Nederland. Hij zit tot en met zondag 18 oktober in quarantaine en is vanaf maandag 19 oktober weer beschikbaar voor onze parochie.

Aantal Kerkgangers in De Drie Stromen van 42 naar 30
Vanaf aanstaand weekend, zaterdag 10 en zondag 11 oktober, zal het maximumaantal kerkgangers worden verminderd en wel van 42 naar 30. Hiermee volgen wij het dringende advies van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dat door het bisdom is overgenomen. De voorgaande zondagen zaten wij aan de maximumcapaciteit van 42. Wij zullen de komende weken velen teleur moeten stellen voor het bijwonen van de zondag viering. Een alternatief is de viering op de zaterdagavond, aanvang 19:00 tot 20:00 uur. U kunt zich opgeven voor een viering door te mailen naar het secretariaat, te bellen, langskomen of een briefje in de brievenbus te doen. Het parochie secretariaat is te bereiken op de maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:30 uur

Mondkapjes
Sinds 30 sep­tem­ber 2020 geldt tevens het dringende advies om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnen­ruim­tes. Hoewel kerk­ge­bouwen niet bij name wor­den genoemd, neemt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam dit dringende advies over en verzoekt de pa­ro­chies dit onder de aan­dacht te brengen bij de kerk­gan­gers. Zoals het advies van de over­heid zelf stelt, kunnen mensen hiertoe echter niet ge­dwon­gen wor­den. Op dit moment bepaalt het advies dat het mondkapje gedragen wordt tij­dens bewe­gingen door een ruimte, wat betekent dat wanneer mensen hun plaats in de kerk hebben bereikt zij het mogen afzetten.

Vormselviering in Amsterdam Zuid Oost
De Graankorrel, samenwerkingsverband Clara – Franciscus
Zater­dag­mid­dag 19 sep­tem­ber was de vormsel­vie­ring in de Graan­kor­rel in Am­ster­dam Zuid Oost (Bijlmer). De helft van de vor­me­lin­gen was onlangs katho­liek gewor­den en deed nu ook de eerste heilige communie. Cate­chiste Santa Jaddoe had de vor­me­lin­gen voor­be­reid op deze mooie dag, samen met pater Yan Asa svd en de vie­ring werd ook live gestreamed want na­tuur­lijk was er onder het corona regime niet al te veel plaats in de knusse kerk ( lees meer…)

ALPHA- cursus over het christelijk geloof
Misschien heb je weleens van de ALPHA cursus gehoord? Vanuit de Vredeskerk in de Pijp wordt op 28 oktober gestart met de ALPHA. Deze cursus is een korte introductie op het christelijk geloof van in totaal 12 bijeenkomsten en een ALPHA-weekend. Met een maaltijd, een thema-gastspreker en gespreksgroepjes krijgen de deelnemers de gelegenheid om kennis op te doen en met elkaar over geloofsvragen van gedachten te wisselen. De cursus is bedoeld voor mensen binnen of buiten de katholieke kerk die op zoek zijn naar verdieping en/of antwoorden op fundamentele geloofs- en levensvragen. Het aantal deelnemers is beperkt en er worden gepaste coronamaatregelen genomen! Meer informatie vind je op: www.amsterdam.vredeskerk.nl

Ziekendag 2020
In verband met de nog steeds voortdurende corona epidemie vindt de leiding van onze parochie het niet verantwoord om in oktober de jaarlijkse ziekendag te organiseren. Wie toch heel graag een ziekenzalving zou ontvangen kan zelf contact opnemen met pater Yan, dat kan rechtstreeks of via het parochiecentrum.

Brieven
1. Woord en Communieviering Hier klikken
2. Brief over Racisme en Discriminatie
3. Afscheidswoord Mgr Punt