Home

Op het parochiecentrum is Roel Schoonderbeek uitsluitend bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur.

Extra mededeling
1. Aanstelling van de bisschop. Op 17 juli ontving Ivette Wong-Morgenstond de aanstelling van de bisschop na het succesvol afronden van de cursus ‘Buitengewoon Bedienaar’. Er zijn enkele mooie foto’s gemaakt bij deze gelegenheid.
2. Activiteiten voor de Scheppingsperiode 2022
Laudato Si werkgroep doet een beroep op U,
thema: zorg voor de Schepping lees de folder
3.
Doopdienst op 12 juni, zie foto

Parochiedag op zaterdag 27 augustus
De voorbereidingen zijn in volle gang. We beginnen om 13:00 uur en u kunt een gevarieerd programma verwachten rondom het thema ZAAIEN – GROEIEN – OOGSTEN. Na een inleiding verdelen we ons over een keur aan activiteiten, voor ieder wat wils. Ter afwisseling een presentatie van de werkgroepen die in onze parochie actief zijn. Het geheel zal opgeluisterd worden met muziek en drinkpauzes. Ook voor onze kinderen en jongeren wordt het een inspirerende middag, zij doen volop mee. Tenslotte eten we samen en sluiten de dag af met een eucharistieviering om 19:00 uur. Zie hier de flyer parochiedag 2022

Ziekendag op dinsdag 18 oktober
We zijn blij dat we voor dit jaar weer een Ziekendag mogen aankondigen. Als de corona-situatie het toelaat zal deze dag gehouden worden op dinsdag 18 oktober. Binnenkort zal achter in de kerk een aanmeldformulier beschikbaar zijn, dit formulier zal ook digitaal verspreid worden en in de Tussentijds van augustus worden afgedrukt. Dus bent u geïnteresseerd, zet deze datum dan alvast in uw agenda. U kunt hier het 2022 ziekendag aanmelden downloaden.

Diocesaan verslag bisschoppensynode
Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam publi­ceert vrij­dag 3 juni het dio­ce­sane ver­slag van de raadple­ging voor de bis­schop­pen­synode. Daarin staat wat er in het bisdom is gebeurd, met wie er is ge­spro­ken en wat daar­van de uit­kom­sten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Paus Fran­cis­cus hoopt dat met deze synode, die in ver­schil­lende fases plaats­vindt, de Heilige Geest zal spreken in de Kerk. Met Pink­ste­ren viert de Kerk de uitstor­ting van de Heilige Geest en het gebed voor de synode begint met de bede: ‘Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij bijeen­ko­men in uw naam’. synode verslag 2021-2023

Actie Kerkbalans
De tweede helft van januari wordt traditiegetrouw de Actie Kerkbalans gevoerd. Velen van u geven al een regelmatige en royale bijdrage aan de parochie, maar vele anderen doen dit eens per jaar als de actie loopt. Aan u allen het verzoek, dit jaar als het kan extra gul te zijn, de parochie heeft een moeilijk jaar achter de rug en heeft meer inkomsten nodig om het hoofd boven water te houden.  U kunt HIER  de brief voor de parochianen lezen.

Collectes
Nu veel mensen hun aankopen betalen door te pinnen is er veel minder contant geld in omloop. Dat is ook te merken in onze zondagse collectes. Om de mensen zonder los geld tegemoet te komen is er een QR-code aangemaakt. In de betaal-app van uw bank op uw telefoon zit een optie om via een QR-code te doneren. Scan onze code, pas zo nodig het bedrag aan, en uw bijdrage staat op de bankrekening van de parochie. De mandjes achter in de kerk blijven gewoon staan voor contant geld.

Wekelijkse Bijbel Meditaties
Elke week maakt diaken Hartog een filmpje onder de titel ‘Woord bij het Woord’. Hierin bespreekt hij de Bijbellezingen voor de komende zondag. De filmpjes sluiten telkens af met een aantal vragen die helpen nadenken over hoe de Bijbel verhalen in ons eigen leven bron van steun en inspiratie zijn. De filmpjes zijn te vinden op YouTube. En wekelijks wordt er een mail rondgestuurd met daarin een link waarmee de nieuwe aflevering direct geopend kan worden. Als u deze mails ook wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar: diaken.hartog@gmail.com

Kinderwoorddienst
Er wordt elke week  weer een KinderWoorddienst (kwd) verzorgd tijdens de zondagsviering. Een uitleg over de kwd ( klik op cursief )

 

Spreekuur van pater Yan Asa
Pater Yan Asa zal op elke eerste vrijdag van de maand, beginnend op vrijdag 3 september, een eucharistie viering met aanbidding verzorgen. Tijd: 11:00 tot 12:00 uur met aansluitend koffie drinken. Pater Yan is na de viering beschikbaar voor het inloopspreekuur dat tot 13:00 uur duurt. Op de overige vrijdagen van de maand is er geen viering maar houdt pater Yan van 11:00 tot 13:00 uur het inloopspreekuur. 

De Graankeuken
Op de laatste zondag van elke maand. Wegens de vakantie periode is de keuken, in de maanden juli en augustus, afwezig. De eerstvolgende zondag is 25 september. De opbrengst hiervan gaat naar onze parochie. Er is nog wel een verzoek om zoveel mogelijk met gepast geld te betalen.

Sylvia van Rijn
Zolang Sylvia van Rijn nog niet voldoende hersteld is, kunt u bij vragen rond stervensbegeleiding en overlijden contact opnemen met pater Yan Asa, telefonisch bereikbaar 06-22165897 of per mail via yansen_2006@yahoo.com

Fotograferen in de kerk.
Wij willen de mensen er op attenderen dat fotograferen/filmen tijdens vieringen niet is toegestaan. Dit kan en mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.  wet op de privacy