PRIESTERZATERDAG 5 MEI 2018, HEILOO

Beste Pelgrims waar u zich deze meimaand op Priesterzaterdag ook bevindt,
Graag Uw Gebed…..voor priester-en religieuze roepingen!

Mooie Mei Maand toegewenst, Fons Kaan associé s.s.s.

 

PROGRAMMA PRIESTERZATERDAG 5 MEI 2018

OPENING VAN DE MEIMAAND

GROTE KAPEL ONZE LIEVE VROUW TER NOOD HEILOO

Zaterdag na de 5e zondag van Pasen

Welkom

11.00 u. Biechtgelegenheid: aanw.priesters

11.30 u. Rozenkransgebed: “ AVE MARIA ” (mel. Fatima-lied) p.55

12.00 u. (Angelus) REGINA CAELI LAETARE, ALLELUIA

Koningin des hemels, verheug u alleluja! Want Hij die gij gedragen hebt, alleluja! Is verrezen, zoal Hij gezegd heeft, alleluja! Bid voor ons bij God, alleluja! Aanroeping + gebed
Eer aan de Vader en de Zoon en de H. Geest (3x)
Dat de zielen van de overleden gelovigen…

12.00 u. H. Mis Celebrant: Mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s.

Orgel: Jos Martens     Greg. Missa VIII

Intentie: voor priester-en religieuze roepingen

 

Openingslied : “ GEKOMEN IS UW LIEVE MEI “  p. 45

Openingstekst: AM 430

Begroeting Schuldbelijdenis  Kyrie  (1e collecte voor kapel) ,  Gloria

Gebed van de dag: AM 431

DIENST VAN HET WOORD

1e lezing : Hand. 16, 1-10     Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp.                lect.I   p. 391

Tussenzang : Ps. 100, 2, 3, 5        Ref.  ALLELUIA                                                                I      p. 392

Evangelie : Joh. 15, 18-21 Gij zijt niet van de wereld maar Ik heb u uit de wereld gekozen   I      p. 393

Homilie

Credo III              Voorbeden

OFFERANDE ( 2e collecte voor onkosten en priesteropleidingen)

Offerande lied : “ GEBENEDIJD ZIJT GIJ ”  p.43

Bidt broeders..Gebed over de gaven AM 431  prefatie van pasen  AM 637-641, Sanctus- gezongen, Canon         slot gezongen” per Ipsum ect.” gezongen Pater noster Vredeswens Agnus Dei- gezongen           Communie-uitreiken Communie-tekst: AM 431 /Gebed na de H. Communie: AM 431  ….. Mededelingen    Zegen

 

Slotlied: “ U ZIJ DE GLORIE ”  p.26

 

PAUZE

 

GROTE KAPEL

14.15 u. Uitstelling Stille Aanbidding

15.00 u. H. Lof Celebrant: WEH Diaken Th. van Stiphout.  Orgel: Dhr. Jos Martens.

* De concilievaders van Trente schreven: “Dit Sacrament is daarom niet minder aanbiddingswaardig omdat het door Christus de Heer is ingesteld om genuttigd te worden.”

* “Niemand eet dit Vlees zonder het eerst te Aanbidden” ( H. Augustinus)

 

 1. Openingslied met wierook “ AVE VERUM “ p. 67
 2. Litanie om heilige priesters p. 5
 3. Stil gebed…. “ O SALUTARIS HOSTIA “     p. 70
 4. Overweging………. piano/ orgelspel
 5. “ MAGNIFICAT “ p. 58 Beátam me dicent, ómnes generatiónes,                                              quia ancillam humilem, respexit Deus.
 6. LITANIE VAN LORETO (gezegd) Los blad
 7. “ TANTUM ERGO “ p.72   + Zegen met het Allerheiligste + aanroepingen p. 20
 8. Slotlied: “ WEES GEGROET , O STERRE (1) p. 41
 9. (bij goed weer)aansluitend processie naar de Put: voorop Kruis, gelovigen, celebrant en acoliethen
  ( losblad met programma en p. nr.s en “WILHELMUS “ ).
 10.                                                                                                                    N.B. TREIN/BUS: Er rijdt een speciale bus vanaf Station Castricum V. 11.10 u. naar de Kapel.
  Terug : Bus vertrekt vanaf Kapel om 16.00 u.

Met dank voor u aller medewerking

Namens de Stichting Bedevaarten Nederlandse Heiligdommen, A.W. Leeman.

A.W. Leeman

——————————————————————- 

VOORBEDEN PRIESTERZATERDAG 5 MEI 2018

 

CELEBRANT: BIDDEN WIJ OP DEZE PRIESTERZATERDAG IN MEI TOT GOD ONZE BARMHARTIGE VADER IN DE HEMEL, VOL VERTROUWEN OP VOORSPRAAK VAN MOEDER MARIA, MOEDER VAN DE KERK EN VAN ONS ALLEN :

Lector: Bidden wij allereerst voor de heilige Kerk van Christus op aarde, om kracht voor onze heilige vader, Paus Franciscus, dat hij de Kerk kan blijven leiden tot eenheid en onderlinge vrede, bidden wij ook om zegen voor alle bisschoppen, priesters en diakens.  Laat ons bidden / Kyrie eleison                                      

Lector: Bidden wij op deze priesterzaterdag voor de jongeren dat zij -op zoek naar de zin van hun leven- de roepstem van God tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven met “ja” mogen beantwoorden en vragen wij om steun en genade voor hen die dit jaar zullen worden gewijd.                   Laat ons bidden / Kyrie eleison                                                                                                              

Lector: Voor degenen die zonder werk zijn tegen hun wil, dat zij de hoop niet opgeven, en een eerlijke kans krijgen op zinvolle arbeid.                                 Laat ons bidden / Kyrie eleison

Lector: Voor onze zieken thuis of elders…., dat zij Gods Barmhartigheid mogen ondervinden in de Sacramenten van de Biecht en de Ziekenzalving.             Laat ons bidden / Kyrie eleison

Lector: Bidden wij voor onze dierbare overleden familieleden of kennissen, noemen wij hun namen in stilte…denken wij aan de gevallenen in de oorlog 1940-1945 dat zij in vrede mogen rusten.  Laat ons bidden / Kyrie eleison

Lector: Tenslotte leggen wij onze persoonlijke intenties waarmee we hier gekomen zijn neer aan de voeten van Maria en vragen haar hulp in onze noden. Laat ons bidden / Kyrie eleison

 

CELEBRANT: ALMACHTIGE GOD WIL ONZE GEBEDEN VERHOREN.                 

LAAT IN ONS MIDDEN EEN WAARACHTIGE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP ONTSTAAN IN EENHEID EN BROEDERLIJKE LIEFDE.

DAN ZULLEN WIJ ZO KUNNEN TOENEMEN IN GELOOF EN DE HOOP DELEN DIE KOMT VAN U, DIE LEEFT EN HEERST IN DE EEUWEN DER EEUWEN.

                                                                                                             

A M E N.

 

Processie naar de Put: voorop Kruis, gelovigen, priesters met acoliethen.

 

Onderweg : “ WEES GEGROET, O STERRE “ (2)                          p. 41                                                   

Bij de Put : “ O REINSTE DER SCHEPSELEN “                             p. 44                                

/ Gebed / TIENTJE ROZENKRANS “ LITANIE VAN MARIA “ gez. p. 59          

LIED :           “ HOE HEEFT UW NAAM EEN LIEVE KLANK “         p.  47       

 

ZEGEN

 

Deo gratias; Bevrijdingsdag 5 mei 1945  

 

Het Wilhelmus

 

Wilhelmus van Nassouwe                                       Mijn schild ende betrouwen

ben ik, van Duitsen bloed,                                       zijt Gij, o God mijn Heer,

den vaderland getrouwe                                        op U zo wil ik bouwen,

blijf ik tot in dood.                                                     verlaat mij nimmermeer.

Een Prinse van Oranje                                             Dat ik doch vroom mag blijven,

ben ik, vrij, onverveerd,                                           uw dienaar t’aller stond,

den Koning van Hispanje                                         de tirannie verdrijven

heb ik altijd geërd.                                                   die mij mijn hart doorwondt.