Sacramenten


Op deze pagina vindt u informatie over de volgende sacramenten:

Doopsel

Het doopsel is het eerste sacrament dat je in de katholieke kerk kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de deur der sacramenten genoemd. Na het ontvangen van het doopsel kun je andere sacramenten ontvangen. Het doopsel is het fundament voor de eenheid van alle christenen.

DoopvontDoor het sacrament van de doop wordt een persoon lid van onze parochie. Een gedoopte is geroepen om met de eigen talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van de kerk.

De ouders / verzorgers worden uitgenodigd om hun kind in te schrijven voor één van de doopzondagen.

Nadat u, uw kind heeft ingeschreven voor een doopzondag, volgen 2 doopvoorbereidingsavonden met u als ouders, maar ook wordt op een van de avonden de aanwezigheid van de peter en/of meter op prijs gesteld. Dit alles om een goede voorbereiding van dit eerste sacrament te bewerkstelligen.

Tijdens de voorbereiding praten we met elkaar over een Bijbelverhaal, kijken we naar de verschillende symbolen die gebruikt worden. Verder maken wij ook kennis met elkaar. De doopviering moet voornamelijk door de ouders / verzorgers gedragen worden, hier zijn ook kosten aan verbonden.
Aanmelden via het parochiecentrum van de Graankorrel: secretariaat@parochiedegraankorrel.nl

Door de doop wedergeboren als kinderen van God

Het water waarin de kinderen zo meteen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest gedoopt zullen worden, zal ze onderdompelen in de bron van leven die God zelf is en die ze werkelijk tot zijn kinderen maakt. Hier is het zaad van de theologische deugden: geloof, hoop en liefde. Een zaad dat vandaag in hun hart wordt gelegd door de werking van de Heilige Geest. Dat moet natuurlijk wel gevoed worden door het woord van God en de sacramenten, zodat vanuit deze christelijke deugden alles tot volledige wasdom komt, zodat ieder van hen een oprechte getuige van de Heer kan zijn. We roepen over deze kleintjes de gave van de Heilige Geest af, we vertrouwen ze toe aan de moederlijke bescherming van Maria, dat zij ze mag bewaren met haar moederlijke aanwezigheid in alle momenten van hun leven.

Amen

Top

Eucharistie

Na de doop is het 2e sacrament, het sacrament van de Eucharistie. Eucharistie betekent eigenlijk dankzegging. Dat is eigenlijk wat we in de eucharistie doen : we danken God voor de gave van het leven en voor wat Hij ons schenkt.
De Eucharistie kan je zien als het hoogtepunt en de bron van het kerkelijke leven. In de Eucharistie is Jezus aanwezig en vieren wij dat hij zichzelf aan ons heeft gegeven. Dat blijkt ook uit de woorden die Jezus tijdens het Laatste Avondmaal heeft gezegd.

Laatste avondmaalTijdens de maaltijd nam Jezus het brood in zijn handen, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt en eet hiervan allen dit is mijn Lichaam.

Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: Drinkt allen hieruit, want dit is mijn Bloed van het Verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden.
(Matt.: 6, 26-28)

Wij bereiden de kandidaten voor de eerste Heilige Communie 16 weken lang voor. Het thema is Ga jij met ons mee? In de lessen die worden verzorgd hebben wij het onder andere over het mooie scheppingsverhaal, het verhaal van Noah, het kerstverhaal, over Johannes de Doper, en nog veel meer verhalen uit de Bijbel. En leggen de kinderen uit hoe wij de Eucharistie vieren.

De voorbereiding gebeurt op zondagochtenden, gedeeltelijk tijdens de vieringen in de kerk. Meer informatie hierover krijgt u, als ouders tijdens de ouderavond. De ouderavonden zijn voor de ouders van groot belang.

TopVormsel - duif

Vormsel
Het vormsel is een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Samen met het doopsel en de eucharistie vormt het sacrament van het vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten van de Katholieke Kerk. Het vormsel is gebaseerd op de apostolische leer en de Bijbel.

Leeftijd
Zoals basisschoolleerlingen van groep 8 na hun basisschool een grote stap zetten in de richting van volwassenheid, zo ook is de voorbereiding voor het Sacrament van het heilig Vormsel een andere belangrijke stap in het leven van uw kind;
nl. op weg naar volwassenheid in het geloof. De leeftijd waarop het vormsel wordt bediend is rond het twaalfde levensjaar.

Catechese
Vormsel - In vuur en vlamDe geestelijke vorming en catechetisch voorbereiding van het kind op het sacrament van het vormsel start in januari van elk nieuw jaar. We maken gebruik van het project ‘In vuur en vlam’. Tijdens de vormingsperiode gaan we op ontdekkingstocht naar plaatsen van ons levendige geloof; we lezen samen Bijbelverhalen als een richtingaanwijzer voor het leven, we gaan op geloofsreis naar bedevaartoord te Heiloo, we gaan naar enkele bijzondere vieringen in andere kerken zoals de Chrismawijding in de Kathedraal van Haarlem. 

Aanmelding
Is uw kind al 12 jaar en/of brugklas leerling en wilt u uw kind opgeven?
Dat kan bij het parochiecentrum van de Graankorrel: secretariaat@parochiedegraankorrel.nl
en naar de Catechiste van de Parochie: Catechiste.sj@gmail.com

Top

 trouwzaal DDS

Huwelijkhuwelijk2

In onze parochie kan men een kerkelijk huwelijk sluiten. Een van de pastores is vaak ook bereid om mee te gaan naar een andere kerk. Er zijn diverse voorbereidingsavonden voor een kerkelijke huwelijksviering.

Aanmelding
Bij een van de pastores.
Top

Ziekenzalving
Op gezette tijden vindt er een ziekenzalving plaats tijdens de viering in de kerk. Het is altijd mogelijk om een ziekenzalving bij u thuis of in het ziekenhuis te laten plaats vinden. Dit sacrament wordt doorgaans toegediend aan mensen die ernstig ziek zijn. 

Boete en verzoening
U kunt altijd aan één van de pastores vragen om een biecht te kunnen uitspreken. U kunt daarvoor een afspraak maken of naar het spreekuur komen. Rond de grote feestdagen is er altijd gelegenheid om te biechten.Top

priesterwijding2

Priesterwijding

Het zevende en tevens laatste sacrament binnen de katholieke kerk is de Priesterwijding.
Bij dit sacrament maakt een geestelijke de bewuste keuze om ongehuwd door het leven te gaan, om zichzelf geheel in dienst te kunnen stellen van God en de kerk.
Betekenis
Een geestelijke kan na een tijdje in dienst te zijn geweest van de kerk, de keuze maken om zich te onderwerpen aan de Priesterwijding. Hierbij wordt de geestelijke bezegeld met zijn roeping. priesterwijding_Haarlem_2010
De priesterwijding

Na ongeveer zeven jaar studeren vindt de priesterwijding plaats. Meestal vinden Priesterwijdingen plaats op de eerste zaterdag na Pinksteren en worden meerdere priesters tegelijk gewijd. De priester knielt neer voor de hogere geestelijke: de bisschop of gaat vóór hem op de grond liggen. De bisschop zegt dan: ‘Gewaardig u, Heer, om deze handen te wijden en te heiligen door deze zalving en onze zegening. Dat al hetgeen zij mogen zegenen gezegend zijn, en al hetgeen zij toewijden toegewijd en geheiligd moge zijn, in de naam van Onze Heer Jezus-Christus. Ontvang de macht aan God het Offer op te dragen en de Mis te vieren zowel voor de levenden als de doden, in de Naam des Heren’. Daarna is de priester bevoegd om te mogen preken en mag hij sacramenten toedienen en staat dan geheel in dienst van de kerk. Eenmaal een gewijde priester, altijd een gewijde priester dus.

Het verschil tussen de priester en de pastor
Na de wijding ben je priester en kun je ook pastor worden.
De pastor is een voorganger in de katholieke kerk, maar hij werkt ook binnen ziekenhuizen en zorginstellingen.
Hij kiest er voor om zijn leven geheel in dienst te stellen van God en de Priesterwijding is dan ook onuitwisbaar.